Verlofaanvraag

Sinds de invoering van de basisschool zijn kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig: dit houdt in dat die kinderen naar school moeten. Ook bij reeds ingeschreven vierjarigen zijn ouders verplicht te zorgen voor geregeld schoolbezoek.

Als uw zoon/dochter om een andere reden dan ziekte of doktersbezoek de school niet kan bezoeken, moet u tijdig een formulier ophalen bij de directie en dat ingevuld weer afgeven. U kunt het formulier ook hier downloaden. Wilt u het ingevulde formulier inleveren bij de directeur van de school? U krijgt dan spoedig bericht of de absentie wel of niet geoorloofd is.

In principe krijgt u alleen toestemming voor absentie van uw kind(eren) in geval van een verhuizing, ernstige ziekte, overlijden binnen de familie of viering van bijvoorbeeld een bruiloft. Ook wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit geloofs- of levensovertuiging bestaat er recht op verlof.

Als school zijn we gebonden aan de afspraken, die gemaakt zijn rondom de leerplicht.
U kunt hier verdere informatie vinden over de leerplicht en het aanvragen van extra verlof op de website van Leerplicht.net.