Leerlingenraad

De Wetering krijgt een eigen leerlingenraad. De groep wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van groep 5 tot en met 8. De raad heeft 6 vergaderingen van een uur per jaar en krijgt een eigen voorzitter en secretaris. Meester Peter is de “adviseur” van de leerlingenraad en is ook bij elke vergadering aanwezig.

Waarom een leerlingenraad?

 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
 • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
 • Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.
 • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
 • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
 • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
 • Bevorderen van actief burgerschap. 

Hoe is de organisatie?

 • In de groepen 5, 6, 7 en 8 worden jaarlijks in het begin van het jaar verkiezingen gehouden. De leerkracht mag dit naar eigen inzicht doen: een grote campagne of gewoon een kringgesprek met een stemronde.
 • Voordat de verkiezingen worden gehouden geven de leerkrachten in de betrokken groepen een “lesbrief leerlingenraad”, waarbij zij uitleggen wat de leerlingenraad is, wat van een lid verwacht wordt, hoe de verkiezingen verlopen en hoe bespreekpunten worden geïnventariseerd.
 • In elke groep worden 2 leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de leerlingenraad. Er mogen geen plaatsvervangers in de ledenraad.
 • De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter en secretaris/notulant.
 • Notulen worden gepubliceerd op de website met eigen tabblad “leerlingenraad” in het deel “leerlingen”.
 • De leerlingenraad komt 6 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd of op enig moment dat één van de leden daartoe oproept.
 • Bij elke vergadering is de directeur als adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig.
 • De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas.
 • De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad, maar zijn herkiesbaar.

Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?

 • De leerlingenraad hangt een ideeënbus op, de ideeën worden besproken.
 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas.
 • Leden van de leerlingenraad worden aangesproken.
 • Een kringgesprek voor de vergadering gaat vooraf aan het vaststellen van de agenda.
 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën.
 • Het team kan bespreekpunten inbrengen.
 • Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden  naar de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het team.
 • Het gebruik en de inrichting van het schoolplein.
 • Invulling van de vrijdagmiddagen voor een vakantie.
 • Advies bij de organisatie van het schoolreisje.
 • Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes.
 • Adviseren bij allerhande festiviteiten.

Waar en wanneer vergadert de leerlingenraad?

 • Een uur onder schooltijd in het kantoor van Meester Bas.

Hoe is het kiesreglement?

 • Elk schooljaar worden tijdens de eerste schoolmaand nieuwe verkiezingen gehouden.
 • Tijdens deze verkiezingen worden uit de groepen 5, 6, 7 en 8 twee leerlingen verkozen die gedurende het gehele schooljaar zullen zetelen in de leerlingenraad.
 • De kiesplicht geldt voor elke leerling uit groep 5 t/m 8.
 • De kandidaten worden per groep op een stembrief geplaatst. Dit betekent dat er in totaal evenveel stembrieven zijn als groepen 5, 6 7 en 8.
 • Om geldig te stemmen mag op elke stembrief slechts één kandidaat aangeduid worden.
 • Leerkrachten mogen niet deelnemen aan de stemming.
 • Elke leerling wordt op de hoogte gesteld van de plaats, het uur en de datum van de stemming.

Notulen

Zoals het hoort bij echte vergadering, worden bij ons ook notulen (verslag met afspraken) gemaakt. Hier kun je de notulen lezen van de vergaderingen die we hebben gehouden.