Openbare Basisschool De Wetering

'Onderwijs van nu voor later'

21e eeuwse vaardigheden

Wij leren kinderen zichzelf staande te houden in een snel veranderende samenleving. Als basis gebruiken wij erkende methodes en goed op de leeromgeving afgestemde werkvormen. Met het bieden van een omgeving waarin de 21e-eeuwse vaardigheden worden aangeleerd, stimuleren wij de kinderen (en leerkrachten) om zich op alle gebieden te ontwikkelen.

Zelfstandig werken

Zelfstandig leren en werken is actief leren en werken. Een leerling wil doelgericht werken aan een taak of opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van de kinderen. Als middel hiervoor gebruiken we o.a. de weektaak. Op deze weektaak staan opdrachten die leerlingen moeten uitvoeren. Hierbij letten we op het niveau van het kind. Tevens vinden wij het belangrijk dat daar keuze momenten in zitten. Zo kunnen leerlingen ook zelf gedeeltes plannen. Dit bevordert de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor hun eigen werk. Dit hele proces start vanaf groep 1, zodat wij ook daarin een doorgaande lijn hebben.

Samenwerken

Wij vinden het belangrijk dat De Wetering een leeromgeving bied waar leerlingen en leerkrachten van elkaar leren. Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen, kan het leren vergemakkelijken. Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van eigen inbreng en die van mede leerlingen. Een goed voorbeeld hiervan is het groepsoverleg: het kiezen van een voorzitter en een secretaris.

Samenwerking komt binnen de hele school op veel momenten terug. Voorbeelden hiervan zijn het theater, ateliers, klasdoorbrekend lezen en projecten waarin we samenwerken.

ICT Onderwijs

ICT neemt in ons onderwijs een steeds belangrijkere plaats in. De maatschappij van nu vraagt van onze leerlingen ICT-kennis en –vaardigheden, daarom leren we onze leerlingen planmatig om te gaan met ICT-middelen. De leraren gebruiken ICT in hun lessen en borgen, dat de leerlingen aan de slag (kunnen) gaan met de computer(s), de ICT-programma’s en de bijbehorende software. Uitgangspunten hierbij zijn:

  1. De leraren maken optimaal gebruik van het digitale bord en de bijbehorende methodesoftware
  2. De leerlingen hebben allemaal een persoonlijk Google for Education account
  3. De leerlingen kunnen aan het eind van de bovenbouw (samen)werken met de Google for Education apps (documents, presentations en in de bovenbouw mail)
  4. De leerlingen werken met (methode)software bij taal, rekenen, lezen en wereldoriëntatie
  5. De leerlingen kunnen een digitaal werkstuk maken met een verzorgde lay-out
  6. De leraren geven opdrachten die het gebruik van de digitale wereld stimuleren
  7. De leraren beschikken over voldoende ICT-kennis en –vaardigheden
  8. De school beschikt over diverse technische hardware zoals tablets, chromebooks, touchscreens, Beebots, VR brillen, microbits, etc.

Passend onderwijs

Op onze school geven we passend onderwijs: onderwijs dat is afgestemd op de mogelijkheden en talenten (de onderwijsbehoeften) van de leerlingen. In beginsel laten we ieder kind toe, maar soms is het beter als een kind elders geplaatst wordt. Om een dergelijke beslissing te nemen, hebben we ondersteuningsprofiel opgesteld. Dit profiel verheldert welke zorg we wel en welke zorg we niet kunnen bieden, en welke leerlingen met een bepaalde handicap door ons opgevangen kunnen worden. Passend onderwijs krijgt (ook) gestalte in de klas. Onze leraren stemmen hun handelen af op de onderwijsbehoeften van hun leerlingen. Ze werken handelingsgericht. Onze ambities zijn:

1. De leraren volgen de ontwikkeling van de leerlingen regelmatig
2. De leraren signaleren specifieke onderwijsbehoeften van hun leerlingen
3. De leraren benoemen de specifieke onderwijsbehoeften van hun leerlingen
4. De leraren clusteren leerlingen met een vergelijkbare onderwijsbehoeften
5. De leraren stellen o.b.v. de gegevens een groepsplan op
6. De leraren voeren het groepsplan adequaat uit
7. De leraren stemmen instructie en verwerking af op de leerlingen
8. De leraren stemmen hun aanbod af op de leerlingen

Als school zijn wij aangesloten bij het samenwerkingsverband Zeeluwe.

Klik op Schoolondersteuningsprofiel De Wetering voor ons profiel.

Inspectie

De Onderwijsinspectie zorgt er voor dat de kwaliteit op scholen wordt/blijft gewaarborgd. Zo verzamelt zij stelselmatig alle gegevens van afgenomen toetsen op scholen. Aan de hand hiervan wordt bekeken of een school zorgt voor voldoende opbrengsten.

De Wetering heeft in juni 2017 het basisarrangement gekregen van de inspectie. Dit betekent dat zij het vertrouwen van de Inspectie heeft. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat de kwaliteit van het onderwijs niet voldoende is.

Naar aanleiding van het inspectiebezoek werken wij aan de daarin beschreven ontwikkelpunten.

Klik hieronder voor de verslagen en toelichtingen:

Inspectie van het Onderwijs – Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Leerlingzaken

Leerlingzaken Noord-Veluwe voert de Leerplichtwet uit voor de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde. Het belangrijkste doel is om schooluitval terug te dringen, zodat kinderen geen leerachterstand krijgen. Ook voert Leerlingzaken de Wet op het Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC) uit.

Leerplicht

De Leerplichtwet bepaalt dat kinderen van hun 5e tot 18e verjaardag naar school moeten. Vanaf het vierde jaar mag uw kind naar school en zodra uw kind vijf jaar is geworden is het in Nederland verplicht om naar de basisschool te gaan. Als afsluiting van het basis onderwijs, wordt in groep 8 een eindtoets afgenomen om te bepalen welk soort voortgezet onderwijs het best bij uw kind aansluit.

Verlof en verzuim

Kinderen moeten elke dag naar school; de Leerplichtwet kent geen snipperdagen. Zo kunt u bijvoorbeeld niet zomaar buiten de schoolvakantie op vakantie gaan. Ziekte is een geldige reden. Maar als uw kind vaak te laat komt of veel spijbelt, dan heeft dit consequenties. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunt u echter wel verlof aanvragen. Voor aanvraag van verlof kunt u gebruik maken van dit formulier.

Voor overige informatie, bijvoorbeeld over ongeoorloofd schoolverzuim en het aanmelden van verschillende soorten verzuim, kunt u terecht bij Leerlingzaken.

Copyright © - Alle rechten voorbehouden - Powered by VWA digital agency